Trang

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024

4956. CÁC CƠ SỞ ĐẠO CAO ĐÀI 1926 TRONG NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH BỊ CHI PHÁI 1997 CHIẾM ĐOẠT.

 

CÁC CƠ SỞ ĐẠO CAO ĐÀI 1926 TRONG NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH BỊ CHI PHÁI 1997 CHIẾM ĐOẠT.

Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh có diện tích: 96 hecta, chu vi được xây rào và có 12 cửa ra vào. Sau 30-4-1975 các cơ sở chia làm 3 phần. (Lưu ý ngoài chu vi Nội Ô Tòa Thánh là Ngoại Ô Tòa Thánh là Châu Thành Thánh Địa, không nằm trong danh sách nầy).

Các cơ sở đạo trong Nội Ô chia làm 3 phần:

Phần 1: Nhà nước giao cho Đạo Cao Đài 1926 (là Hội Đồng Chưởng Quản CỦA Hội Thánh Cao Đài lập năm 1979); sau đó bị chi phái 1997 chiếm đoạt.

Phần 2: Nhà nước quản lý khi chi phái 1997 ra đời thì giao cho chi phái 1997.

Phần 3: Nhà nước còn đang quản lý.


I/- Các cơ sở nhà nước giao cho Đạo Cao Đài vào năm 1980 (QĐ 124 và QĐ 191), sau đó bị chi phái 1997 chiếm đoạt.

a/- Quyết định 124.

1/- Đền Thánh (Tòa Thánh), Hậu điện, Đông lang, Tây lang.

2/- Đền Thờ Phật Mẫu, Hậu điện Báo Ân Từ và nhà lễ viện Báo Ân Từ.

3/- Giáo Tông Đường.

4/- Hộ Pháp Đường.

5/- Trai đường hành chánh.

b/- Quyết định 191.

6/- Nhà Nữ Đầu sư Đường.

7/- Nhà Nam Đầu sư Đường.

8/- Nhà Tiếp tân (trong vòng rào Giáo Tông Đường).

9/- Văn phòng Chưởng quản Hiệp Thiên Đài.

10/- Nhà thuyền Bát Nhã.

11/- Nhà khách đình.

(Các vườn cây ăn trái kèm theo các cơ sở trên)

II/- Các cơ sở nhà nước chiếm sau đó giao cho chi phái 1997.

Sau Quyết Nghị 13-12-1978 nhà nước lập ra Ban Quản Lý Nội Ô để quản lý toàn bộ đất đai và các cơ sở còn lại trong Nội Ô Tòa Thánh. Sau đó nhà nước giao cho chi phái 1997.

1/- Tòa Nội Chánh Cửu Trùng Đài.

2/- Đại Đồng Xã và khu vực tam tháp (Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh).

3/- Bộ Pháp Chánh.

4/- Nhà Hội Vạn Linh.

5/- Hội Thánh Phước Thiện.

6/- Hội Thánh Hàm Phong.

7/- Hội Thánh Đường Nhơn và Văn Phòng Đường Nhơn.

8/- Hội Thánh Tần Nhơn và Văn Phòng Tần Nhơn.

9/- Kiêm Biên Tông Đạo và Văn Phòng Kiêm Biên Tông Đạo.

10/- Thanh Tra Chánh Trị Đạo.

11/- Ban Thế Đạo.

12/- Cơ Quan Phát Thanh Giáo Lý.

13/- Y Viện Hành Chánh.

14/- Dưỡng Đường Phước Thiện.

15/- Tiếp Lễ Nhạc Đường.

16/- Ban Kiến Trúc.

17/- Công viện tự túc.

18/- Bá Huê Viên.

19/- Nhà may Linh Đức.

III/- Các cơ sở nhà nước còn chiếm.

1/- Trường Đạo Đức Học Đường.

2/- Khu Trung Tông Đạo và Hướng Đạo Đại Đạo.

3/- Ban Đạo Sử

4/- Cư Xá Đầu Phòng Văn.

Theo hiểu biết của chúng tôi là như thế, xin mời đồng đạo bổ sung.

HẾT.