Trang

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

2575. CHÍNH QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN.Ngày 14. 09. 1989 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ra quyết định thành lập HĐCQ để thi hành luật pháp Việt Nam. Đây là canh bài tráo rất tinh vi. Bởi vì Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Cao Đài lập ra đã bị chính quyền tỉnh Tây Ninh xóa bỏ (1985) à lập ra Hội Đồng Quản Lý à đến 1989 chính quyền lập ra Hội Đồng Chưởng Quản. Nghĩa là cùng một tên gọi nhưng khác nhau về nguồn gốc để gây lầm lạc.