Trang

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

2564. Chi phái 1997 BUNG RA để làm BỊ ĐƠN.

KHẮC THU, KHẮC BUNG GÌ CŨNG PHÁ SẢN.

"Lần một: KHẮC THU là co cụm đạo đã bị khai tử.
Lần hai: KHẮC BUNG là dùng chi phái 1997 bung ra, để làm BỊ ĐƠN".

Nguyên đơn là ai? Là Thánh Thất Mountain View (Bang Texas) và một số đồng đạo.
Bị đơn là ai? Là đại diện của chi phái 1997 tại Mỹ.
Vụ kiện nầy có sự giúp đở của tổ chức BPSOS nên hồ sơ rất chắc chắn, văn phòng luật sư đang hiệu chỉnh để sẳn sàng nộp lên Tòa Án Hoa Kỳ một ngày gần đây.


Ông Nguyễn Văn Rốp ra kế hoạch 01 diệt Đạo Cao Đài 1926 được trung ương thưởng công cho về làm Thứ trưởng Bộ Công An để thực hiện kế hoạch. Ai dè đến năm 2001 thì bất đắc kỳ tử.
Kế hoạch 01 của bí thư Nguyễn Văn Rốp vào ngày 27. 05. 1996.
Tại sao có kế hoạch 01?
Bởi vì âm mưu tiêu diệt Đạo Cao Đài 1926 lần thứ nhất đã bị thất bại lần. Ngay trong kế hoạch 01 đã thú nhận điều đó. Tại trang 02 viết:
...tư tưởng chỉ đạo của một số đồng chí cho rằng: Cao Đài Tây Ninh là một đạo địa phương có quá trình lịch sử bị kẻ địch lợi dụng chống lại cách mạng, không thể tồn tại lâu dài cần thu hẹp và khoanh lại trong địa phương Tây Ninh, đến một lúc nào đó sẽ tiêu vong...
 Nhưng đạo Cao Đài 1926 vẫn tồn tại và vươn ra hải ngoại.
Cho nên kế hoạch 01 ra đời để diệt đạo bằng cách tạo ra chi phái 1997 rồi đẩy mạnh chi phái 1997 ra quốc tế để diệt đạo: BUNG RA. 
Cái thâm độc của kế hoạch 01 nằm ở 02 điểm:
1/- Giúp chi phái 1997 chiếm Tòa Thánh Tây Ninh.
2/- Giúp chi phái 1997 tiếm danh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nhưng cộng sản rất quỉ quyệt cho nên đâu dám cấp pháp nhân cho chi phái theo danh hiệu 06 chữ như trong hiến chương 1965. Bởi vì nếu cấp theo hiến chương 1956 chính cộng sản sẽ bị kiện.
Cho nên cộng sản cấp cho nhóm lợi ích của Nguyễn Thành Tám danh hiệu 10 chữ.
Ông Tám tưởng bảnh nên sang Mỹ (2016) và 2017 cho ông Hồng sang Hoa Kỳ múa bài Đại Hội Nhơn Sanh trong khách sạn và tráo ngày tổ chức.
Chi phái 1997 đâu ngờ rằng là chứng cứ rõ ràng rằng chi phái 1997 có hoạt động ở Hoa Kỳ, có văn phòng đại diện tại Mỹ và người đại diện có quốc tịch Mỹ. 
Nghĩa là hội đủ điều kiện của BỊ ĐƠN.
Cho nên Thánh Thất Mountain View (bang Texas) do Hiền Tỷ Lễ Sanh Hương Muội lãnh đạo mới có điều kiện khởi kiện chi phái 1997 tại Hoa Kỳ.
Vụ kiện nầy có sự giúp đở của tổ chức BPSOS nên hồ sơ rất chắc chắn, văn phòng luật sư đang hiệu chỉnh chứng cứ để nộp lên Tòa Án Hoa Kỳ một ngày gần đây.
Học trò ông RỐP thành BỊ ĐƠN, ông RỐP đã bất đắc kỳ tử, vậy quan Thầy nào sẽ binh vực cho đại diện chi phái 1997 hay bỏ lơ luôn vì miếng chanh đã hết nước?
Liệu rằng học trò ông RỐP có ai bị bất đắc kỳ tử như TƯ RỐP không nhĩ?