Trang

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

2563. TOÀN VĂN KẾ HOẠCH 01.

Đây là kế hoạch tiêu diệt Đạo Cao Đài lần thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Gọi lần hai vì lần thứ nhất đã thất bại.
Lần thứ nhất là công sản muốn gói gọn Đạo Cao Đài 1926 trong phạm vi tỉnh Tây Ninh để tự chết. (trang 02)
Lần thứ hai là tạo ra chi phái 1997 và dùng chi phái  BUNG RA để điệt đạo. 

Muốn chi phái 1997 BUNG RA phải giúp chi phái 1997 hai việc:
./- Chiếm Tòa Thánh Tây Ninh của Đạo Cao Đài 1926.
./- Cho chi phái 1997 dùng dùng danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để gây lầm lẫn trong bổn đạo và xã hội.
Chi phái 1997 BUNG RA nên ông Tám sang Mỹ, sau đó cho ông Hồng sang múa bài Đại Hội Nhơn Sanh trong khách sạn và tráo ngày...
Ai dè Trời cao có mắt nên đó chính là cơ hội để người Đạo Cao Đài 1926 ở Hoa Kỳ kiện đại diện chi phái 1997 (là 01 công dân Hoa Kỳ) vì đã làm tổn hại cho Đạo Cao Đài 1926 với những bằng chứng cứ rành rành.
XIN CHÚ Ý:
 TRANG 2: thú nhận lần một thất bại.
TRANG 7: lập chi phái 1997 để BUNG RA (làm BỊ ĐƠN)...
CÓ KÈM BẢN VI TÍNH.BẢN VI TÍNH.
           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                            Tây Ninh, ngày 27-5-1996
                   TỈNH ỦY TÂY NINH
                                   ­­­
                          Số: 01-KH/TU
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Thông báo 34/BBT của
Ban Bí thư Trung ương đối với Cao Đài
phái Tây Ninh
 

              I.          NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CAO ĐÀI PHÁI TÂY NINH
Cao Đài Tây Ninh là một phái lớn nhất so với các phái Cao Đài khác; có hệ thống tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ khi ra đời đến nay; có số tín đồ, chức sắc, chức việc đông nhất và có nhiều cơ sở đạo, nơi thờ tự ở 29 tỉnh, thành trong cả nước, cũng là nơi địch lợi dụng nhen nhóm các tổ chức chính trị phản động chống lại cách mạng.
Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, Tây Ninh tiến hành cải tạo tôn giáo Cao Đài Tây Ninh. Sau khi được học tập, giáo dục đông đảo tín đồ, chức sắc, chức việc đã thấy được tội lỗi của một bộ phận những người mượn danh đạo, tạo danh đời, lái thuyền đạo đi ngược dòng dân tộc, gây tiếng xấu cho cả cộng đồng có tín ngưỡng Cao Đài nên tán thành xóa bút (là phương tiện của kẻ lợi dụng đạo sử dụng mê hoặc tín đồ, lái đạo lệch hướng); xóa bỏ hệ thống tổ chức như một Nhà nước trong một Nhà nước; giao cho Nhà nước quản lý những cơ sở đạo đã bị lợi dụng làm nơi thành lập, chứa chấp tổ chức phản động, với mong muốn làm trong sạch cửa đạo, để người tu hành thật sự được yên ổn thực hiện tín ngưỡng của mình.
Từ đó đến nay, Cao Đài Tây Ninh cơ bản thực hiện theo đạo lệnh 01-DL-1979 (mà nội dung cốt lõi phù hợp với chủ trương của ta hiện nay)
- Đã từng bước chuyển sang tu hành thật sự một cách tương đối êm thắm, xóa cơ bút, xác định đường lối hành đạo tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xóa bộ máy hành chính – chính trị đạo 5 cấp kiểu Nhà nước trong Nhà nước, xây dựng bộ máy chỉ còn 2 cấp (đã ổn định đến nay hơn 16 năm); những phần tử cơ hội lợi dụng tôn giáo bị loại dần ra khỏi cơ cấu tổ chức đạo; cơ sở thờ tự, các nghi lễ tôn giáo thuần túy được tôn trọng  (HẾT TRANG 1).
TRANG HAI.
và thực hiện bình thường; kinh sách và đồ dùng việc đạo được in ấn sản xuất theo luật định; điều hành việc đạo ngày càng gắn với Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp.
- Đồng thời với việc cải tạo, Nhà nước còn quan tâm chỉ đạo chăm lo nâng cao dần đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào có đạo, nhất là các vùng tập trung tín đồ Cao Đài. Nên đa số tín đồ, chức sắc, chức việc yên tâm tu hành, ngày càng tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, tham gia vào tổ chức và họa động đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, xây dựng chính quyền. Con em chức sắc đạo trở thành giảng viên, cán bộ cốt các các đoàn thể ngày càng tăng
- Xóa dần những mặc cảm do lịch sử để lại mối quan hệ đoàn kết đạo đời, đoàn kết toàn dân trong tỉnh ngày càng được xây dựng và củng cố
Những thành quả đó đã góp phần tích cực vào quá trình ổn định an ninh chính trị, vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội ở Tây Ninh.
Tuy nhiên vẫn còn những thiếu sót và nhân tố tiêu cực bất ổn cần quan tâm giải quyết ở cả 2 phía. Đó là:
a)   Về phía ta:
- Thời gian đầu sau giải phóng, trong đánh giá tình hình tôn giáo Cao Đài, tư tưởng chỉ đạo của một số đồng chí cho rằng: Cao Đài Tây Ninh là một đạo địa phương có quá trình lịch sử bị kẻ địch lợi dụng chống lại cách mạng, không thể tồn tại lâu dài cần thu hẹp và khoanh lại trong địa phương Tây Ninh, đến một lúc nào đố sẽ tiêu vong. Nên sau cải tạo, Cao Đài Tây Ninh ra đạo lệnh 01 xác định đường lối và cơ cấu tổ chức hành đạo, được sự nhất trí của Trung ương nên chỉ cấp chính quyền Tây Ninh thừa nhận. Do vậy, những mặt tích cực trong thành quả cải tạo Cao Đài Tây Ninh thể hiện trong đạo lệnh 01, cũng như mặt tích cực của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh và Hội đồng chưởng quản không được chỉ đạo triển khai phát huy ra toàn phái. Lợi dụng tình hình đó, những phần tử cơ hội, chống phá cải tạo đã len lõi đến các nơi, ngấm ngầm xuyên tạc, kích động, lôi kéo tín đồ, chức sắc Cao Đài Tây Ninh vào các hoạt động phá hoại của chúng, gây ra tâm lý hoài nghi, hành động tiêu cực trong một bộ phận tín đồ, chức sắc, chức việc Cao Đài Tây Ninh ở một số nơi thuộc một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ và thành phố Hồ Chí Minh.
- Việc xóa cơ bút, đưa phần lớn chức sắc về tu tại gia, việc cầu phong cầu thăng ngưng lại, đến nay chưa có quy chế mới để khai thông; đội ngũ (HẾT TRANG HAI).
TRANG BA.
 chức sắc hiện có ngày càng già yếu, qua đời, số khác không phong lên được để thay thế tiếp nối việc đạo, làm nảy sinh trong tín đồ, chức sắc tâm trạng lo lắng bức xúc về tương lai tồn tại, phát triẻn của đạo. Bọn xấu, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, cho rằng: “Đó là thâm ý xóa đạo của chế độ ta” nhằm kích động chống phá ta.
- Đạo lệnh 01 có một số điểm không cụ thể, rõ ràng, khó thực hiện: một số điểm không còn phù hơp với chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và thực tế chuyển biến của đạo, nhưng ta chậm có giải pháp khắc phục để hướng Cao Đài Tây Ninh hòa nhập vào quá trình đổi mới của đất nước.
b)   Về phía đạo:
Hiện nay, trong đạo Cao Đài Tây Ninh có 3 loại tâm tư nguyện vọng và 2 khuynh hướng:
- Số đông chức sắc, chức việc đang hành đạo và tín đồ gần gũi với ta thì mong muốn sớm được Nhà nước công nhận pháp nhân bằng Hiến chương, công nhận điều lệ công cử theo tinh thần Đạo lệnh 01 và nghị định 69 để hành đạo toàn phái và được công cử chức sắc ké thừa tiếp nối việc đạo. Đồng thời, cố gắng không để Cao Đài Tây Ninh bị kẻ địch lợi dụng chống lại cách mạng như trước đây.
- Một bộ phận chức sắc, chức việc tu tại gia (sau khi ta cải tạo Cao Đài) ít gần gũi với ta và một bội phận chức sắc Hiệp Thiên Đài bất mãn muốn Cao Đài Tây Ninh trở lại tổ chức như cũ để: một mặt mở rộng tôn giáo mình, mặt khác khôi phục quyền lực Hiệp Thiên Đài và bản thân được trở lại hành đạo không còn tu tại gia để có điều kiện cầu thăng, cầu phong lên phẩm vị cao hơn.
Trong loại này có 2 bộ phận: Một bộ phận đã phá, không chấp nhận Đạo lệnh 01 và Hội đồng chưởng quản hiện nay, đòi lập Ban điều hành mới để chủ trì dự thảo Hiến chương do Hội đồng chưởng quản dự thảo theo tinh thần Đao lệnh 01, nhưng có ý đồ lồng vào những nội dung và nhiều từ ngữ lập lờ để quá trình thực hiện sẽ lai dần giáo hội trở lại như cũ. Bộ phận này đã lôi kéo được một số tin đồ và một số cai quản Thánh thất, Điện thờ ở một số Tỉnh. HẾT TRANG 3.
TRANG 4.
- Loại nguyện vọng thứ ba là của số đông quần chúng tín đồ thì cho rằng: Bất cứ hệ thống giáo hội như thế nào? Nhà nước có công nhận pháp nhân hay không? Và bất cứ chức sắc cao cấp nào cầm đầu? Miễn là những nghi lễ của đạo được thực hiện đầy đủ, các Thánh thất, Điện thờ được sửa chữa, xây mới và có chức sắc hướng dẫn thực hiện việc đọo về quan, hôn, tang, tế sự tại địa phương là được.
Từ những tâm tư, nguyện vọng nói trên đã hình thành trong Cao Đài Tây Ninh hai khuynh hướng:
-  Một là khuynh hướng tích cực gồm đa số tín đồ, chức sắc, chức việc mong muốn đạo tồn tại, phát triển, nhưng tồn tại, phát triển có vị trí trong chế độ ta. Họ mong muốn cho Hiến chương công nhận pháp nhân toàn phái. Đạo gắn với mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, chính quyền các cấp, có quan hệ đoàn kết tốt đời đẹp đạo, đoàn kết toàn dân xây dựng sự ổn định để yên ổn tu hành và sản xuất, phát triển đời sống kinh tế xã hội vừa làm tròn nghĩa vụ công dân vừa làm tròn nhiệm vụ tín đồ, tham gia ngày càng tích cực các phong trao cách mang, các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và cơ quan dân cử tại địa phương, ủng hộ Hội đồng chưởng quản theo tinh thần Đạo lệnh 01, để xây dựng Hiến chương và tổ chức giáo hội phù hợp. Không để phần tử xấu, cơ hội lợi dụng hướng đạo Cao Đài Tây Ninh đi ngược dòng dân tộc.
- Hai là khuynh hướng tiêu cực gồm một bộ phận tín đồ, chức sắc còn mặc cảm với quá trình trước kia và trong cải tạo đạo Cao Đài sau này, bị những phần tử xấu, cơ hội, cực đoan xuyên tạc, kích động, lôi kéo theo chủ trương của chúng là: “giữ đạo tồn tại và phát triển không theo tinh thần đạo lệnh 01”, đưa Đạo Cao Đài trở lại như cũ, tiến tới liên kết với các thế lực xấu trong, ngoài nước, Cao Đài hải ngoại trong các tôn giáo khác để trở thành lực lượng đối trọng với Nhà nước ta. Khuynh hướng đòi xóa bỏ Đạo lệnh 01, quyết định 124, xóa bỏ Hội đồng chưởng quản hiện nay, lập tổ chức lãnh đạo mới với 1 Hiến chương đưa Cao Đài Tây Ninh trở lại mô hình cũ, liên kết, móc nối và nhận hỗ trợ của Cao Đài Hải ngoại và các thế lực thù địch bên ngoài, tạo thế lực trong đạo, trong nước đấu tranh nới Nhà nước ta.
Ta không thể chấp nhận loại nguyện vọng thứ hai và khuynh hướng thứ hai nói trên. Nhưng cần chú ý vận động, tách một bộ phận tín đồ do tâm lý muốn phục hồi đạo đang bị lợi dụng ra khỏi sự tác động của khuynh hướng xấu, cực đoan; cô lập bọn xấu, đảm bảo thắng lợi chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta đối với phái Cao Đài Tây Ninh. HẾT TRANG 4.
TRANG 5.
II – CHỦ TRƯƠNG, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO
A – Chủ trương, yêu cầu:
1/ Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng theo đúng tinh thần của thông báo 34/BBT nhằm giải quyết nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo đối với Cao đài phái Tây Ninh: Thừa nhận tư cách pháp nhân; bộ máy tổ chức giáo hội 2 cấp; có đội ngũ chức sắc bằng công cử không sử dụng cơ bút.
2/ Bảo vệ, phát huy hành quả quá trình vận động, thực hiện chính sách của Đảng đối với Cao đài Tây Ninh; phát huy vai trò của Hội đồng chưởng quản trong quá trình thừa nhận pháp nhân và tổ chức giáo hội; khôn giũ rối.
3/ Củng cố, phát huy hiệu quả vận động quần chúng tín đồ, chức việc, chức sắc và Hội Thánh Cao đài Tây Ninh, củng cố mối quan hệ đoàn kết đạo, đời; đoàn kết nhân đân trong tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước rong tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách đối với tôn giáo Cao đài.
4/ Qua triển khai tốt chính sách, xây dựng phát triển lực lượng cốt cán tín đồ, chức việc, chức sắc; củng cố, phát huy vai trò đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong quần chúng tín đồ và vùng tập trung tôn giáo Cao đài.
5/ Ngăn ngừa và loại bỏ bọn xấu, cơ hội, cực đoan lợi dụng đạo Cao đài phá hoại khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết đạo đời.
B – Nguyên tắc chỉ đạo:
-       Việc của đạo phải do tự thân đạo giải quyết, có sự lãnh đạo, hướng dẫn giúp đỡ của ta.
-       Tiến hành từng bước khẩn trương, chặt chẽ; dựa vào quần chúng và bằng phong trào quần chúng để thực hiện tốt chủ trương, chính sách trong quá trình triển khai.
III – NHỮNG VIỆC LÀM VÀ BƯỚC ĐI CỤ THỂ:
Bước 1: Triển khai thống nhất (HẾT TRANG 5).
TRANG 6.
1/ Đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo của Chính phủ chủ trì mở hội nghị gồm các ngành liên quan ở Trung ương, các tỉnh có tín đồ và cơ sở Cao đài Tây Ninh để cùng nhau thống nhất cao về chủ trương biện pháp và thời gian tiến hành (trong tháng 6).
2/ Sau đó Tây Ninh triển khai trong nội bộ thông suốt từ tỉnh, huyện, xã, chậm nhất 20-6 cho xong. (Nếu các tỉnh bạn đồng ý thì cùng triển khai xong trong nội bộ tỉnh mình).
3/ Cũng trong thời gian này Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo 34/BBT của Ban Bí thư đối với Cao đài Tây Ninh, cử người trực tiếp làm việc với Hội đồng Chưởng quản nói rõ mục đích yêu cầu và chủ trưởng của Đảng, Nhà nước ta hiện nay đối với các phái Cao đài trong đó có phái Cao đài Tây Ninh. Dự kiến thời gian tiến hành để Hội đồng Chưởng quản thống nhất thực hiện.
Qua trao đổi này Ban chỉ đạo thực hiện Thông báo 34 hướng dẫn Hội đồng Chưởng quản hình thành Ban tổ chức tiếp nhận pháp nhân của Chính phủ cấp cho đạo Cao đài Tây Ninh (gọi tắt là Ban tổ chức). Lập tờ trình kèm theo danh sách nhân sự và kế hoạch để Chính phủ hoặc Ban Tôn giáo của Chính phủ chấp nhận Ban tổ chức. Ban tổ chức phải bảo đảm thành phần: Hội đồng Chưởng quản là nồng cốt có một số chức sắc ngoài tỉnh tham gia. Bản tổ chức có các nhiệm vụ:
-       Soạn thảo kế hoạch tiếp nhận pháp nhân.
-       Triển khai nội bộ Cao đài Tây Ninh về chủ trương của Đảng và Nhà nước về kế hoạch của Ban Tổ chức để toàn đạo thông suốt và tiến hành.
-       Soạn thảo Hiến chương.
-       Dự kiến nhân sự Ban lãnh đạo mới của Cao đài Tây Ninh (tạm gọi là Hội đồng Chưởng quản mới).
-       Dự thảo chương trình hành đọa nhiệm kỳ tới.
-       Tổ chức hội nghị Hội thánh mở rộng để thông qua Hiến chương và Hội đồng Chưởng quản mới (Sau đó lập tờ trình lên Chính phủ để được phê duyệt), thông qua chương trình hành đạo nhiệm kỳ tới.
-       Tổ chức lễ đón nhận pháp nhân và công bố Hội đồng Chưởng quản mới.
Để hình thành được Ban Tổ chức có một số chức sắc ngoài tỉnh tham gia, Ban Tôn giáo của Chính quyền tỉnh Tây Ninh sẽ giới thiệu một số vị (HẾT TRANG 6).
TRANG 7.
trong Hội đồng Chưởng quản đến một số tỉnh liên hệ các cơ quan chức năng để chọn cử nhân sự.
Việc lập Ban Tổ chức, vạch kế hoạch và tờ trình lên Chính phủ xong trước ngày 20-06-1996.
Bước 2: Thực hiện cụ thể
1/ Ban chỉ đạo tham mưu với Thường vụ Tỉnh ủy để thống nhất với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo của Chính phú về nội dung của Hiến chương, việc ngày làm xong trong tháng 06-1996. Việc góp ý Hiến chương nhằm đạt các yêu cầu sau:
-       Xác định tôn giáo Cao đài Tây Ninh là một chi phái.
-       Không sử dụng cơ bút.
-       Bộ máy giáo hội 2 cấp.
-       Từ ngữ rõ ràng, tránh hiểu lầm.
2/ Ban chỉ đạo (cụ thể là công an và Ban Tôn giáo của chính quyền) tham mưu với Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự Hội đồng Chưởng quản mới để trao đổi trước với các tỉnh bạn thống nhất và hướng dẫn Ban Tổ chức chọn lựa dự kiến. Chậm nhất giữa tháng 07-1996 xong. Yêu cầu của việc chuẩn bị nhân sự này ít nhất phải đạt 80% theo dự kiến (58/73) và phải có một số chức sắc sống ngoài tỉnh Tây Ninh tham gia Hội đồng Chưởng quản mới.
3/ Hướng dẫn và giúp đỡ Ban Tổ chức chọn cử đại biểu về dự hội nghị Hội thánh mở rộng gồm phẩm giáo hữu và tương đương trở lên là đại biểu chính thức, và mỗi tỉnh có cơ sở và tín đồ Cao đài Tây ninh được cử đại biểu từ 1 đến 5 người là địa biểu dự thính (ước chức sắc 200 + 100 = 300) thực hiện cuối tháng 7 xong.
4/ Ban chỉ đạo triển khai học tập trong quần chúng qua các đoàn thể và Mặt trận để hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo Cao đài Tây Ninh, chống lại những luận điệu xuyên tạc của bọn xấu (từ tháng 7 đến tháng 8). Nếu có trường hợp quá khích phải đưa ra quần chúng trấn áp, công khai hóa.
5/ Ban chỉ đạo giúp đỡ và hướng dẫn Ban Tổ chức mở hội nghị Hội thánh mở rộng thông qua Hiến chương và Hội đồng Chưởng quản mới, lập tờ trình lên Chính phủ (đầu tháng 8).
HẾT TRANG 7.
TRANG 8.

6/ Ban chỉ đạo giúp đỡ và hướng dẫn lễ đón nhận pháp nhân (25/9 tức 13/8 âm lịch).
Bước 3: Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả (cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10).
IV – TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1/ Thành lập Ban chỉ đạo: (Có quyết định Ban chỉ đạo kèm theo)
Ban chỉ đạo tiếp tục những việc làm của Tổ 18 và tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy phố hợp với các Tỉnh bạn dưới sự chỉ đạo của Trung ương để thực hiện kế hoạch này.
Thành viên Ban chỉ đạo có quyền sử dụng cán bộ dưới quyền mình để giúp việc. Khi cần thiết, Ban chỉ đạo đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy huy động thêm cán bộ các ngành khác.
2/ Ban chỉ đạo giữ mối liên hệ thường xuyên với Bân Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo của Chính phủ và các Tỉnh bạn, hàng tuần có báo cáo cho Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo của Chính phủ, Tổ phái viên 1 và thông báo đến các Tỉnh ạn về diễn biến tình hình chung và tiến độ thực hiện.
3/ Các ngành chức năng và Thường vụ Huyện ủy Hòa Thành trong Ban chỉ đạo có quyền lập kế hoạch riêng theo chức năng của mình – nhưng không trái với kế hoạch chung, đồng thời phải được Ban chỉ đạo góp ý.
4/ Ban Tuyên giáo biên soạn tài liệu để triển khai học tập thống nhất.
5/ Ban chỉ đạo lập dự trù kinh phí toàn bộ cho công tác này thông qua Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.
V – KIẾN NGHỊ:
Để bảo đảm tốt trong quá trình thực hiện Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh kiến nghị Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo của Chính phủ, Bộ nội vụ cử cán bộ về giúp đỡ Tây Ninh, có văn bản chỉ đạo chung để thống nhất các Tỉnh, thành bạn. HẾT TRANG  8.
TRANG 9
Xin đề nghị với thường vụ Tỉnh ủy, Thường vụ thành ủy bạn qua Ban Dân vận, Ban Tôn giáo chính quyền, Công an giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với Tây Ninh về chọn lựa nhân sự cho Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng Chưởng quản mới, đại biểu về dự đại hội và các vấn đề khác có liên quan.
                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TÂY NINH
                                                                                                            Bí Thư                                                                                                   Nguyễn Văn Rốp