Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

2642. THÔNG BÁO 34.

THÔNG BÁO 34.
BẢN VI TÍNH & ẢNH CHỤP.

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        
      BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG       Hà Nội , ngày 14 tháng 11 năm 1992                        
                            --------
                     Số:34-TB/TW
THÔNG BÁO
ý kiến của Ban Bí Thư
VỀ CHỦ TRƯƠNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI
-------

            Ngày 21-10-1992 , sau khi nghe Ban Dân vận Trung ương báo cáo Ban Bí thư đã cho ý kiến như sau :
            Đạo Cao Đài hình thành trong nước với nhiều hệ phái . Quá trình tồn tại và phát triển của đạo có những diễn biến phức tạp về tính chất chính trị : một số hệ phái có lúc đã bị một số người lãnh đạo cố tình chuyển thành những tổ chức chính trị phản động . Đại bộ phận quần chúng tín đồ và chức sắc Đạo Cao Đài có tinh thần yêu nước , có đóng góp tích cực cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ và cho cộng cuộc xây dựng đất nước . Nhưng một số chức sắc dã lợi dụng tôn giáo này hoạt động phản cách mạng , làm tay sai cho địch , đi ngược lại lợi ích nhân dân , gây hậu quả xấu cho đất nước . Hiện nay một số thế lực phản động ở nước ngoài trong khi vươn ra mở rộng ảnh hưởng chính trị ở Đông Nam Á , đang nuôi dưỡng một số tên phản động trong đạo Cao Đài ở hải ngoại , chuẩn bị để đưa về Việt Nam hoạt động cách mạng . Cần nêu cao cảnh giác để vô hiệu hóa bọn phản động trước quần chúng tín đồ.

           Trong những năm trước đây , ta cũng có một số sai lầm trong việc xử lý đối với một vài hộ phái Cao Đài . Một số nơi đã vị phạm  chính sách tôn trọng tôn trọng tự do tín ngưỡng nhân dân . Đó là những điều cần rút kinh nghiệm để tránh lặp lại .
           Chủ trương của ta là không khuyến khích phát triển các tôn giáo , trong đó có đạo Cao Đài , những ta cũng không chủ trương làm khổ đạo của quần chúng mà tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân . Thực hiện các chính sách tôn giáo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với đạo Cao Đài như đối với các tôn giáo khác , không phân biệt đối xử với các hệ phái Cao Đài khác nhau .
           Về tổ chức , không cho phép đạo Cao Đài lập bộ máy hành chính như bộ máy hành chính Nhà nước và không cho thống nhất các hệ phái Cao Đài toàn quốc dưới bất kì hình thức nào kể cả hình thức “liên hiệp” , chỉ cho duy trì các hệ đạo ( hệ phái ) . Tiếp tục xóa bỏ loại hình hoạt động mê tín “cơ bút” . Các hệ phái Cao Đài có những hình thức khác nhau vì vậy các cơ quan chức năng dần hướng dẫn các địa phương tùy tỉnh hình cụ thể mà giải quyết vấn đề chức sắc và tổ chức giáo hội đối với từng hệ phái Cao Đài cho phù hợp .
          Các cấp ủy Đảng cần chủ động tác động để định hướng hoạt động của đạo Cao Đài phù hợp với pháp luật và mục tiêu của đất nước . Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tín đồ , xây dựng lực lượng cốt cản trong các hệ phái Cao Đài , phtas huy tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của đồng bào theo đạo . Đồng thời nêu cao cảnh giác , ngăn chặn và làm thất bại những hoạt động của bọn phản động trong , ngoài nước lợi dụng đạo Cao Đài để chống phá Nhà nước ta , chế độ ta .
         Căn cứ vào tinh thần thông báo này , Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu thể chế hóa các chủ trương cần thiết . Ban Dân vận Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam , các đoàn thể và ban , nghành hữu quan hướng dẫn , kiểm tra , đôn đốc việc thực hiện thông báo này ở các địa phương có đạo Cao Đài đạt kết quả tốt.                                                                                                                   
                                                                                                                                                        T/M BAN BÍ THƯ

                                                                                                                                                   Đã ký : LÊ ĐỨC ANH