Trang

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

2641. ... dân chúng Việt-Nam phải nổi dậy hết để chống lại...


LỜI ĐỨC HỘ PHÁP.

Nếu Việt-Minh cứ mãi-mãi là Việt-Minh, đừng biến đổi thành Việt-Cộng hay Việt-Tàu thì có lẽ Thầy tin chúng ta được an hưởng độc lập từ lâu rồi. Thầy ái ngại cho Ông HỒ CHÍ MINH, vì nếu cái đường lối sai lầm này cứ kéo dài mãi, thì dân chúng Việt-Nam phải nổi dậy hết để chống lại ông ta vì nếu không cả dân tộc sẽ bị tiêu-diệt bởi chánh sách đồng hóa và thống trị của nước Tàu Cộng kia mà chớ...
Tết Nguyên Đán năm Ất Mùi (1955).
Đây là một trong những lý do để cộng sản Việt Nam phải xóa sạch Đạo Cao Đài 1926. Cộng sản Việt Nam đang dùng chi phái 1997 để xóa hết dấu tích Đạo Cao Đài 1926 bằng cách đánh chiếm các Thánh Thất, Điện Thờ và ép phải theo chi phái 1997.