Trang

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

2626. THƯ MỜI HÀNH ĐẠO.THÁNH-THẤT &ĐIỆN-THỜ PHẬT-MẪU                  
MOUNTAIN VIEW, Dallas,Texas .                               
5535 W. Ledbetter Dr.Dallas, TX. 75236               
Email: huongmuoile@gmail.com               
ĐT: 972-780-4706          
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ                                                                                                     
Cửu Thập Tam Niên
TÒA-THÁNH TÂY-NINHTHƠ MỜI PHỐI-HỢP
ĐỒNG ĐỨNG NGUYÊN- ĐƠN
 Kính gởi:  Quý Hiền-Huynh, Hiền-Tỷ: Châu, Tộc, Bàn-Trị-Sự (Hội-Thánh-Em)  và Quý Bàn-Cai-Quản Điện-Thờ.
Thiểu-Phẩm Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội xin mạn-phép trình-bày như sau:

I/_ Thực-trạng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tại Hoa-Kỳ.
Quan-sát đại-nghiệp của ĐẠO CAO-ĐÀI tại Hoa-Kỳ chúng ta thấy nhiều Thánh-Thất, Điện-Thờ theo Chánh-Giáo của Đức CHÍ-TÔN được thành-lập. Nhưng hiện nay chúng ta đương đứng trước nguy-cơ phải bị hạ bảng hiệu và không được dùng danh-hiệu ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.
Tại sao như vậy? Bởi vì Chi-Phái 1997 đã sắp-xếp cho các ông Trần-Quang-Cảnh, Lê-Văn-Cơ, Lê-Văn-Tua cầu-chứng độc-quyền danh-hiệu ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ TÒA-THÁNH TÂY-NINH ( Trademark ) với Tòa-Án Liên-Bang vào năm 2015. Danh-hiệu ĐẠO CAO-ĐÀI đã thành tài-sản riêng của họ. Họ có đủ quyền nhờ cơ-quan pháp-luật hạ bảng hiệu của Đạo và phạt các nơi vi-phạm thương-quyền của họ.
II/_ Giải-pháp hủy-bỏ việc cầu-chứng độc-quyền.
Trên thực-tế danh-hiệu của Đạo đã có từ năm 1926 tại Việt-Nam. Còn tại Hoa-Kỳ nhiều Thánh-Thất, Điện-Thờ đã đăng-ký hoạt-động từ nhiều thập-niên qua, nhưng không nơi nào dám cầu-chứng độc-quyền, vì đó là Quyền độc-nhất của Đức CHÍ-TÔN. Do vậy các Thánh-Thất và Điện-Thờ các nơi cần phối-hợp nhau đứng nguyên-đơn kiện ra Tòa hủy-bỏ việc cầu-chứng độc-quyền của các ông Cảnh , Cơ, Tua.
Thiểu-Phẩm trân-trọng kính mời Quý Huynh-Tỷ Đệ-Muội thay-mặt cho các Thánh-Thánh-Thất và Điện-Thờ cùng các cơ-sở địa-phương dành thời-gian để họp qua gotomeeting lúc 8 pm ngày Chủ-Nhựt 06-5-2018 ( tính theo giờ Texas ) để có tiếng nói chung .ID phòng họp sẽ gởi vào ngày 03-5-2018.
Mục-đích phiên-họp là thảo-luận để phối-hợp hành-động cùng đứng nguyên-đơn
Nay kính.
                               Mountain View, ngày 18-4-2018 ( AL. 03-3-MT. )
                                                                                 (Đã ký)                   
                                                                      Lễ-Sanh Lễ-Hương-Muội