Trang

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

2597. MƯỢN MỘT KHÚC PHIM CHIA SẺ ĐẠO SỰ.

MƯỢN MỘT KHÚC PHIM CHIA SẺ ĐẠO SỰ.

Kính mời xem đoạn phim: TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÒA THÁNH TÂY NINH.

https://www.youtube.com/watch?v=7DYcOZkx_-Y&feature=youtu.be