Trang

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

2567. ĐỐI CHIẾU & PHÂN TÍCH ĐẠO CAO ĐÀI 1926 & CHI PHÁI 1997.

 ĐỐI CHIẾU & PHÂN TÍCH  ĐẠO CAO ĐÀI 1926 & CHI PHÁI
(tt)


III/- Khác nhau về tuyển chọn nhân sự.
1/- Thiên phong và bắt banh.
Cao Đài 1926: Chức sắc thiên phong.
Chi phái 1997: Chức sắc bắt banh.
HC 1965. Điều 09:
Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm chức sắc Thiên phong theo các phẩm trật sau đây.
HC 1997. Điều 14:
Chức sắc Cửu Trùng Đài gồm:

Phân tích 1: Sự khác biệt của Thiên phong và bắt banh.
a/- Chức sắc CTĐ của Đạo Cao Đài 1926 là chức sắc thiên phong.
Thiên phong là Hiệp Thiên Đài cầu cơ tại Cung Đạo. Chỉ có Trời và Đức Lý Giáo Tông (Lý Thái Bạch) có quyền chấm phái (Thái, Thượng hay Ngọc). Không một ai trên thế gian nầy có quyền chấm phái cho chức sắc thiên phong Cửu Trùng Đài Nam phái. Phong thưởng, trừng phạt, điều động do quyền Hội Thánh, không lệ thuộc vào nhà cầm quyền.

b/- Chức sắc của chi phái 1997 do bắt banh (vàng, xanh hay đỏ) mà có phái. Khi muốn lên chức phẩm phải đưa danh sách cho nhà cầm quyền duyệt xét trước. Muốn kỷ luật hay điều động phải có sự chấp thuận trước của nhà cầm quyền.
Phân tích 2: Ý nghĩa của thiên phong và banh phong.
Nhân sự hành đạo là yếu tố quyết định cho giá trị tôn giáo. Cho nên Đức Chí Tôn mới dùng cơ bút để giúp đở cho môn đệ chọn người xứng đáng. Sức người không làm nổi nên phải nhờ Trời.
Đạo Cao Đài có 02 vế là thiêng liêng và hữu hình song song nhau qua cơ bút. Đó là nguyên lý thiên nhân hiệp nhứt, Trời & Người đồng trị để xây dựng nền văn minh mới, xây dựng xã hội hòa bình, dân chủ, tự do.
Chức sắc chi phái không do cơ bút, chức sắc tự bắt banh vàng, xanh, đỏ để chọn phái. Như vậy chi phái 1997 đã mất hẳn phần thiêng liêng, cho nên đó là một tổ chức của người trần tục tạo ra (trường hợp nầy là cộng sản Việt Nam).
Phân tích 3: Chi phái 1997 dối gạt tín đồ và xã hội.
HC chi phái 1997 tại điều 34 viết.
Để áp dụng Hiến Chương nầy, Hội Thánh và HĐCQ sẽ ban hành các văn bản Qui chế hành Đạo của các Ban trực thuộc Hội Thánh, của đại diện HĐCQ và  của Ban Cai Quản Họ Đạo cùng với bản Tân Luật - Pháp Chánh Truyền - Đạo Luật - Kinh Lễ và Điều Lệ công cử Chức sắc ĐĐTKPĐ Cao Đài Tây Ninh là các văn bản có tính cách nội qui, nội luật điều hành Đạo sự của Giáo Hội ĐĐTKPĐ Cao Đài Tây  Ninh và Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh.
Theo đó chi phái 1997 đã có nhiều gian dối.
Gian dối 1. Sai với Pháp Chánh Truyền chú giải tại phần Luật công cử của Chức sắc Cửu Trùng Đài (Nam phái và Nữ phái) và Tân Luật phần Đạo Pháp, điều 8.
CHÚ GIẢI: Cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Nữ, đều phải thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài hoặc bởi cơ bút hoặc bởi khoa mục hoặc bởi công cử.
Nên khi công cử phải có mặt Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, giữ lẽ công bình cho khỏi điều tư vị, lại còn có phương thế hỏi Đức Giáo Tông cùng Thầy, coi người đắc cử có phải chánh vị hay chăng? nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy mới đặng.
Chi phái 1997 không dùng cơ bút như thế gian dối so với điều 34 của chính họ.
Gian dối 2: Sai với Tân luật.
Tại phần Đạo Pháp, điều thứ 14: Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo Hữu sắp lên, phải chọn trong bực người thượng thừa mà thôi.
HC chi phái 1997 tại điều 09.
Chức sắc: là những Chức việc hoặc tín đồ có công nghiệp với Đạo pháp theo qui định, hoặc tốt nghiệp nơi trường đào tạo Chức sắc do Giáo Hội tổ chức, được đắc phong từ phẩm Lễ Sanh và tương đương đến phẩm cao nhất.
Như vậy chức sắc chi phái 1997 không phải bậc thượng thừa, chức sắc Đạo Cao Đài 1926 phải là bậc thượng thừa.
Chi phái 1997 đã gian dối so với điều 34 của chính họ.
2/- Quan hệ nhân sự hành chánh tôn giáo và nhà cầm quyền.
Chức sắc Đạo Cao Đài 1926 không tham gia chính quyền.
Chức sắc chi phái 1997 là người của chính quyền.
Đạo Luật Mậu Dần (1938). Điều III. Mục số 7:
Nếu như một ai còn đương quyền Đời mà muốn vào hàng phẩm Chức Việc, thì phải từ bỏ quyền Đời đặng để trọn tâm lo tròn trách nhậm Đạo.
Ông Giáo Hữu Ngọc Lương Thanh (thế danh Nguyễn Hữu Lương) đã phải trả phẩm Giáo Hữu cho Hội Thánh trước khi ra ứng cử Thượng Nghị Sĩ (lập hiến) thời Đệ Nhị Cộng Hòa.
Ngày 09. 05. 1997 Ban Tôn Giáo Chính Phủ ra Quyết Định số 10 QĐ/TGCP cấp pháp nhân cho chi phái 1997. Trong QĐ đó đính kèm danh sách của các chức sắc chi phái 1997.
Tại thời điểm đó các vị lãnh đạo cao cấp là người của chính quyền. Cụ thể là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.
(Đó cũng là cơ quan ban hành Bản án Cao Đài ngày 20. 07. 1978.)
Riêng với ông Nguyễn Thành Tám 02 tháng sau ông thành dân biểu Quốc hội cộng sản và cầm quyền Hội trưởng HĐCQ. (Xem chú thích bên dưới)
2.1/- Tại thời điểm 1997 ông Hồ Ngọc Thơ Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng Quản là Phó Chủ Tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 1994 – 1999).
Đồng thời ông Hồ Ngọc Thơ cũng là Ủy viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.
2.2/- Ông Nguyễn Thành Tám (Giáo sư Thượng Tám Thanh), Phó Hội Trưởng thường trực Hội đồng Chưởng quản là Ủy viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (Khóa V, nhiệm kỳ 1994 – 1999).
2.3/- Giáo sư Hương Nhìn, Ủy viên Hội đồng Chưởng quản là Ủy viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (Khóa V nhiệm kỳ 1994 – 1999).
2.4/- Tháng 07. 1997 ông Nguyễn Thành Tám là dân biểu quốc hội của nhà nước cộng sản. (Link: http://dbqh.na.gov.vn/dbqh/ABC/T/type/0/Default.aspx).
Chi phái 1997 đã gian dối so với chính họ tại điều 34, khi họ tuyên bố hành đạo theo Đạo Luật Mậu Dần (1938).  
(Còn tiếp)
IV/- Hệ thống tổ chức Hội Thánh và Bàn Trị Sự.