Trang

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

2097. DÙNG CÔNG LÝ ĐÁNH ĐỔ CƯỜNG QUYỀN: LÀ DỰ TRƯỜNG THI PHONG THÁNH.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG.
VĂN PHÒNG.
SỒ:  .... /HP.HN
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
      (Tam Thập Tam Niên).
       Tòa Thánh Tây Ninh.

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI
HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG.
Hôm nay Bần Đạo giảng về Nhơn Sanh nhập vào trường thi.
Học thì phải có thi, thi mới biết giá trị của thí sinh dày công học tập chẳng uổng công phu.
Phẩm Thần Tiên cũng phải thi nếu không thi mở hội Phong Thần để làm gì?.

Đâu phải chuyện Phong Thần không có, có nên sử mới ghi lại đó.
Đó là mầu nhiệm của thời kỳ Trung Nguơn định vị.
Buổi Hạ Nguơn nầy mãnh liệt vô cùng khốc liệt, nên các cơ quan Đại Đồng Thế Giới phải nhập cuộc trường thi Phong Thánh. Bần Đạo quả quyết cho Nhơn Sanh tự thức giác, có nghĩa là cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển, bắt đầu Nguơn Tứ Chuyển thì mở cửa cho cả thiên hạ nhập trường chung cuộc khảo thí.
Tín Đồ Cao Đài là thí sinh có trường lớp, có Thầy dạy hẳn hoi. Thế mà hôm nay Bần Đạo xem môn sinh quá tệ.
Bài vở Thánh Ngôn Thánh Giáo tiềm tàng nhưng không chịu nghiên cứu học thuật để làm Thánh làm Tiên; ngược lại theo học bóng chàng đồng cốt,  sấm giảng bá vơ, cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng cho kẻ lợi dụng mê tín ăn hưởng.
Hại thay cho mối Đạo của Thầy trong cơn khảo thí. Cuộc khảo thí nầy rất quan trọng…..
…. Bần Đạo thiết tưởng ngày 27-7-1941. Từ Khổ Hiền Trang Bần Đạo về Toà Thánh cắt đặc  xong  đặng cho Pháp bắt đồ lưu nơi hải ngoại, đày đoạ tấm thân của Bần Đạo để giải khổ cho dân tộc của Bần Đạo thế mà không hết cái tiền khiên kia, duyên cớ do nơi Chức Sắc không xứng phận Nhơn sanh không lành thiện. Bần Đạo minh giải như thế toàn cả  con cái Đức Chí Tôn xem lại coi đúng hay sai ?.
Vì cớ đó mà Bần Đạo phải gánh chịu một phen nửa, tự lưu đày đến đất Miên nầy. Bần Đạo không nở chịu cái cảnh của Chúa JÉSUS chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá để cho dân tộc Do Thái phải mất nước bao nhiêu năm.
Đêm 27-7-Mậu Tuất.
(10-9-1958).
Hộ Pháp.

(Ấn Ký).